Inicio        Creación web        Sobre nós        Contacto        E-distrito.com

 

   Política de Privacidade

 

  Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por Carlos Rei Ermida, propietario da marca “E-DISTRITO” (rexistrada na Oficina Española de Patentes e Marcas), con domicilio en Rúa Monasterio de Caaveiro 46, 7a 15.010 A Coruña cuxo mail de contacto correspóndese con carlosrei@e-distrito.com, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade do devandito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web no que Vostede nos facilitou os seus datos. 

   Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, a condición de que non nos indique o contrario exercendo o seu dereito de supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. 

   E-DISTRITO non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. 

   Así mesmo, E-DISTRITO cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. 

   Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes. 

   O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a info@e-distrito.com, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente, ou directamente ante o delegado de protección de datos. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en https:// sedeagpd. gob.es/sede- electronica-web/vistas/ formNuevaReclamacion/ reclamacion. jsf. 

   E-DISTRITO adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario. 

   Dacordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

 

 

   Aviso Legal.

 

   DATOS DA EMPRESA 

   En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Carlos Rei Ermida infórmalle de que é o propietario da marca E-DISTRITO inscrita na Oficina Española de Patentes e Marcas. Carlos Rei Ermida identifícase co NIF 32830855B e con domicilio social na Rúa Monasterio de Caaveiro num 46, 7ºa 15010  A Coruña sendo o correo electrónico a efectos de comunicación: carlosrei@e-distrito.com.

   Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e E-DISTRITO consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

   CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN 

   O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.e-distrito.org (en diante, A WEB), do que é titular Carlos Rei Ermida. A navegación pola web de E-distrito atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, E-DISTRITO condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo envío do correspondente formulario. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a E-DISTRITO, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a E-DISTRITO e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a E-DISTRITO ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

   POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES.

   E-DISTRITO non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns. E-DISTRITO declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, E-DISTRITO non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

   USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS 

   Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

   PROTECCIÓN DE DATOS 

   No caso de que na web se recollan datos de carácter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.

 

 

© E-distrito. Todos os dereitos reservados. ® E-distrito é unha marca rexistrada na “Oficina Española de Patentes y Marcas”.  › Política de privacidade. Aviso Legal. Política de Cookies